Jadwal Dokter

Jadwal Pelayanan Dokter Rawat Inap

 

Poliklinik Senin Selasa Rabu Kamis Jumat Sabtu Keterangan
Penyakit Dalam Dr. Paula Cynthya, SpPD Dr. Roswita Noor, SpPD Dr. Osman, SpPD Dr. Paula Cynthya, SpPD Dr. Roswita Noor, SpPD Dr. Osman, SpPD
Obsgin (Kandungan) Dr. Umar Seno, SpOG Dr. Hilman, SpOG Dr. Ahyar, SpOG Dr. Umar Seno, SpOG Dr. Hilman, SpOG Dr. Ahyar, SpOG
Anak dr. Dewi Purnama, SpA, Mkes dr. Dewi Purnama, SpA, Mkes dr. Dewi Purnama, SpA, Mkes dr. Dewi Purnama, SpA, Mkes dr. Dewi Purnama, SpA, Mkes dr. Dewi Purnama, SpA, Mkes
Dr. Yunita Sinaga, SpA. Dr. Yunita Sinaga, SpA. Dr. Yunita Sinaga, SpA. Dr. Yunita Sinaga, SpA. Dr. Yunita Sinaga, SpA. Dr. Yunita Sinaga, SpA.
Dr. Ayu Aulia, SpA, Mkes Dr. Ayu Aulia, SpA, Mkes Dr. Ayu Aulia, SpA, Mkes Dr. Ayu Aulia, SpA, Mkes Dr. Ayu Aulia, SpA, Mkes Dr. Ayu Aulia, SpA, Mkes
Dr.  Amelia, SpA Dr.  Amelia, SpA Dr.  Amelia, SpA Dr.  Amelia, SpA Dr.  Amelia, SpA Dr.  Amelia, SpA
Bedah Dr. llham, SpB Dr. Andi Pardede, SpB Dr. llham, SpB Dr. Andi Pardede, SpB Dr. Richard, SpB Dr. Richard, SpB
Psikiatri Dr.  Elizabeth, SpKJ Dr.  Elizabeth, SpKJ Dr.  Elizabeth, SpKJ Dr.  Elizabeth, SpKJ Dr.  Elizabeth, SpKJ Dr.  Elizabeth, SpKJ
Bedah Saraf Dr. Selvi,  SpBS Dr. Selvi,  SpBS Dr. Selvi,  SpBS Dr. Selvi,  SpBS Dr. Selvi,  SpBS Dr. Selvi,  SpBS
Bedah Urologi Dr. Irvan, SpUro Dr. Irvan, SpUro Dr. Irvan, SpUro Dr. Irvan, SpUro Dr. Irvan, SpUro Dr. Irvan, SpUro Sore
Cardiologi ( Jantung ) Dr. Dini  Rostlati, SpJP Dr. Dini  Rostlati, SpJP Dr. Dini  Rostlati, SpJP Dr. Dini  Rostlati, SpJP Dr. Dini  Rostlati, SpJP Dr. Dini  Rostlati, SpJP
Saraf Dr. Romie,  SpS Dr. Romie,  SpS Dr. Romie,  SpS Dr. Romie,  SpS Dr. Romie,  SpS Dr. Romie,  SpS Selang Seling
Dr. Soffie, SpS Dr. Soffie, SpS Dr. Soffie, SpS Dr. Soffie, SpS Dr. Soffie, SpS Dr. Soffie, SpS
Orthopedi Dr. Wahyu, Sp BO Dr. Dadan, SpBO Dr. Wahyu, Sp BO Dr. Dadan, SpBO Dr. Dadan, SpBO Dr. Dadan, SpBO
DOT’s Dr. Ely lsmawati Dr. Ely lsmawati Dr. Ely lsmawati Dr. Ely lsmawati Dr. Ely lsmawati Dr. Ely lsmawati
Fisioterapi Fahmi, Amd Fahmi, Amd Fahmi, Amd Fahmi, Amd Fahmi, Amd Fahmi, Amd
Taufan, Amd Taufan, Amd Taufan, Amd Taufan, Amd Taufan, Amd Taufan, Amd
Umum/MCU Dr. Sally
Hartiawati
Dr. Sally
Hartiawati
Dr. Sally
Hartiawati
Dr. Sally
Hartiawati
Dr. Sally
Hartiawati
Dr. Sally
Hartiawati
CST Dr.  Niken T Utami,  MARS Dr.  Niken T Utami,  MARS Dr.  Niken T Utami,  MARS Dr.  Niken T Utami,  MARS Dr.  Niken T Utami,  MARS Dr.  Niken T Utami,  MARS
Rehabilitasi Medik Dr. Sarah Oktora,  SpKFR Dr. Sarah Oktora,  SpKFR Dr. Sarah Oktora,  SpKFR Dr. Sarah Oktora,  SpKFR Dr. Sarah Oktora,  SpKFR Dr. Sarah Oktora,  SpKFR
Dr Lia Amalia, Sp KFR Dr Lia Amalia, Sp KFR Dr Lia Amalia, Sp KFR Dr Lia Amalia, Sp KFR Dr Lia Amalia, Sp KFR Dr Lia Amalia, Sp KFR
THT Dr. Agoes Hendriana, Sp THT Dr. Agoes Hendriana, Sp THT Dr. Agoes Hendriana, Sp THT Dr. Agoes Hendriana, Sp THT Dr. Agoes Hendriana, Sp THT Dr. Agoes Hendriana, Sp THT
Dr. Eka, Sp THT Dr. Eka, Sp THT Dr. Eka, Sp THT Dr. Eka, Sp THT Dr. Eka, Sp THT Dr. Eka, Sp THT
Kulit  Kelamin Dr. Hendrawati, Sp KK. Dr. Hendrawati, Sp KK. Dr. Hendrawati, Sp KK. Dr. Hendrawati, Sp KK. Dr. Hendrawati, Sp KK. Dr. Hendrawati, Sp KK.
Dr. Diana, SpKK Dr. Diana, SpKK Dr. Diana, SpKK Dr. Diana, SpKK Dr. Diana, SpKK Dr. Diana, SpKK
Mata Dr. Dian Andriani, SpM Dr. Retno Dwiyanti, SpM Dr. Amaranita, SpM Dr. Retno Dwiyanti, SpM Dr. Amaranita, SpM Dr. Dian Andriani, SpM
Dr. Dian Andriani, SpM
Gigi Drg. Mulyadi,  Sp Ort. Drg. Mulyadi,  Sp Ort. Drg. Mulyadi,  Sp Ort. Drg. Mulyadi,  Sp Ort. Drg. Mulyadi,  Sp Ort. Drg. Mulyadi,  Sp Ort.
Drg. Sulaiman Ridwan,  Sp BM. Drg. Sulaiman Ridwan,  Sp BM. Drg. Sulaiman Ridwan,  Sp BM. Drg. Sulaiman Ridwan,  Sp BM. Drg. Sulaiman Ridwan,  Sp BM. Drg. Sulaiman Ridwan,  Sp BM.
Drg.  Rina K Agustin Drg.  Rina K Agustin Drg.  Rina K Agustin Drg.  Rina K Agustin Drg.  Rina K Agustin Drg.  Rina K Agustin
Drg.  Eddy Drg.  Eddy Drg.  Eddy Drg.  Eddy Drg.  Eddy Drg.  Eddy
Drg.  Wily Drg.  Wily Drg.  Wily Drg.  Wily Drg.  Wily Drg.  Wily
VCT Martin Kurniawan Martin Kurniawan Martin Kurniawan Martin Kurniawan Martin Kurniawan Martin Kurniawan
Gizi lnstalasi  Gizi lnstalasi  Gizi lnstalasi  Gizi lnstalasi  Gizi lnstalasi  Gizi lnstalasi  Gizi Sesuai jadwal petugas gizi